Bilim Emekçilerinin Sömürülmesinde Parayla Yayınlar

Kivilcim Basak Vural, Haziran 24, 2022 Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu1.Bilim emekçileri nasıl sömürülüyor?Laboratuvarından çıkmayan ve pek ortalıkta gözükmeyen bilim emekçilerinin kapitalist bir sömürüye maruz kaldıklarını düşünmek, böyle bir süreci kafada canlandırmak kolay değildir. Bu görüş yazısında bilim emekçilerinin uğradığı sömürü mekanizmasını genelleyeceğiz ve içine “Parayla bilimsel yayın yapma” maddesini yerleştireceğiz.Aşina olmayan ...

For-Profit Publishing in the Exploitation of Scientific Workers

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Executive Committee of the Academy of Science and Enlightenment1. How are scientific workers exploited?Scientific labor rarely leaves their laboratories and do not roam around as much. It is harder to envision them as victims of capitalist exploitation. In this letter of opinion, we will generalize the mechanism of exploitation ...

Kapitalizmde Bilgiye Erişim: Aaron Swartz Olayı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Access To Knowledge In Capitalism: Aaron Swartz Case Muzaffer Gül Doktora Öğrencisi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Günümüzde bilgiye erişimde internetin yaygın kullanımı, beraberinde bilginin bu mecrada alınıp satılmasına ilişkin tartışmaları da getirmiştir. Tartışmalar genellikle şirketlerin, hükümetlerin ya da hukuk sisteminin ...

Bilimsel Tıbbi Dergilerin İpleri Sermayenin Elinde

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 The Strings of Scientific Medical Journals Are in the Hands of Capital Necati Çıtak Doç. Dr.,Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir [email protected] Özet Günümüzde bilimsel ilkelerin ve etik değerler sisteminin temelinin aşındırılmış olduğu ortadadır. Mevcut ...

İlaç ve Aşılarda Patent Koruması

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Patent Protection in Drugs and Vaccines Özce Esma Pala Arş. Gör.Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi [email protected] Özet Yüzyıllardır nesilden nesile, bilim insanından bilim insanına adım adım geliştirilerek aktarılagelen bilimsel bilginin, egemen iktisadi sistemin ideolojisine uygun olarak, kamusal niteliği yok sayılmakta ve bilimsel bilgi özel ...

Yaşasın Tam Bağımsız Langerhans Adacıkları!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Long Live the Fully Independent Langerhans Islets! Fırat Akat Dr.Öğr.Üyesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Diyabet insülin yetersizliği veya insülin etkinliğinde bozulma ile ortaya çıkan metabolik bir hastalıktır. Diyabetin neden oluştuğuna dair bilgimilerimiz oldukça yenidir. Laboratuvar tekniklerinin gelişmediği dönemlerde hastaların çok ...

HPV Aşısı: Kanserden Korunmak İçin Mücadele Etmek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 HPV Vaccine: Fighting to Prevent Cancer Mert Güngör Dr., Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum EAH, Ankara [email protected] Özet HPV enfeksiyonu, kansere yol açma mekanizmaları çözümlendiğinden beri tıp dünyasında önemli bir yer teşkil ediyor. Kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, erkeklerde ve kadınlarda pek çok kanser ...

İnternetin Beş Büyük Şirketi: MAMAA[1]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 The Five Big Companies Of The Internet: Mamaa Onur Güngör Dr., Bilgisayar Mühendisi [email protected] Özet İnternet üzerinde verilen birçok ücretsiz servis insanların davranış kalıplarını ayırt etmek için büyük internet şirketleri tarafından kurulan sistemlerle izlenmektedir. Temel amaç bu sistemler tarafından toplanan veriler aracılığıyla gösterilen reklamlardan veya bu verilerin doğrudan ...

Yapay Zekâ, Büyük Veri ve Otomasyon: Mevcut Durum, Beklentiler ve Olanaklar

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Artificial Intelligence, Big Data and Automation: Current State, Prospects and Possibilities Seçkin Sunal Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada, son birkaç on yılda hızlı bir şekilde gelişen ve toplumlar üzerinde kayda değer etkileri olduğu gözlemlenen bilgisayar teknolojilerinin işçi sınıfı açısından yaratması beklenen sonuçlar incelenmektedir. ...

Bilgisayar Çağı’nın Yeni Sömürü Modeli: Kitle Kaynaklı Çalışma-“Amazon Mechanical Turk” örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Crowdsourcing: The New Exploitation Model of The Computer Age - The “Amazon Mechanical Turk” Example Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı - Bilişim Teknolojileri Komisyonu Özet Yapay zeka teknolojilerinin endüstride ve günlük hayatta daha çok kullanılır hale gelmesinin merkezinde duran faktörlerden biri büyük miktarda verinin kolayca üretilebilir ...

Sovyet Bilim İnsanlarının Anadolu’da Yaptığı Bir Tarım Araştırması ve ‘Türkiye’nin Tarımı Kitabı’

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 An Agricultural Research Conducted by Soviet Scientists in Anatolia and The Book Called ‘Agriculture of Turkey’ Zuhal Okuyan Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı [email protected] Özet Sovyetler Birliği’nin 1925’ten itibaren Türkiye ile kurduğu bilimsel ve kültürel ilişkilerden biri tarım konusundadır. Türkiye’den Tarım Bakanı’nın Sovyetlere ...

Anatoliy Alekseyeviç Zvorıkin’in Sovyet Sosyalist Kültürüne Bakışı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Haziran 24, 2022 Anatoly Alekseevich Zvorykin’s View on Soviet Socialist Culture Umut Bekcan Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli [email protected] Özet Bu çalışma, Sovyet bilim insanı, sosyolog Anatoliy Alekseyeviç Zvorıkin’in Sovyet sosyalist kültürü ile ilgili görüşlerine odaklanmıştır. Zvorıkin’in iki önemli eserine dayanan ...

Aydınlanma Mücadelesinde Diderot’un Ansiklopedisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Diderot's Encyclopedia In The Struggle For The Enlightenment Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Ansiklopedi 1751 ve 1772 yılları arasında yayınlanan ve çok sayıda aydının emeği ile ortaya konan dev bir aydınlanma eseridir. Burjuvazi, Diderot’un öncülüğünde Ansiklopedi’ ...

Emekçi Sınıfların İlk Ansiklopedisi “Büyük Sovyet Ansiklopedisi”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 The First Encyclopedia Of The Working Classes “The Great Soviet Encyclopedia” Fırat Sözeri BAA Sosyalizm ve Dil Komisyonu [email protected] Gizem Batı Ayaz İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi [email protected] Özet Büyük Sovyet Ansiklopedisi, Sovyetler Birliği’nin kuruluş yıllarında, Bilimler Akademisi üyesi Otto Şmidt’in ilk girişiminin ...

Sorunları ve Olanaklarıyla Bir Çevrimiçi Ansiklopedi Wikipedia

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 An Online Encyclopedia with Challenges and Opportunities: Wikipedia Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alan [email protected] Özet Wikipedia geleneksel biçimde üretilmiş, sabit sürümleri olan ve internetten erişilebilen bir dijital ansiklopediden ibaret olsaydı muhtemelen popülaritesi düşük ve az başvurulan bir kaynak olarak kalacaktı. Bir şirket ...

Sovyet Atom Bombası Projesi (1917-1949)

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Soviet Atomic Bomb Project (1917-1949) Ogün Eratalay Makina Mühendisi, BAA Üyesi [email protected] Özet Bu makalede, 1917-1949 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde ilk atom bombası başarıyla test edilinceye kadar nükleer enerji alanında yaşanan gelişmeler, dünyada aynı alandaki gelişmelerde eş zamanlı olarak ele alınmıştır. İlk atom bombasının ...

Sovyet Atom Bombası Projesi ENORMOZ: Yakalamak ve Geçmek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Soviet Atomic Bomb Project ENORMOZ: To Catch Up and To Surpass Hasan Karabıyık Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Bölümü [email protected] Özet Bu makalede, Sovyetler Birliği atom bombası projesi ENORMOZ’un başarısının haber alma faaliyetlerine dayandığı düşüncesinin geçerli olmadığı ortaya konmaktadır. Sovyet fizikçilerin atom bombası yapımı ...

Emperyalizmin Meşruiyet Araçları: Atom Bombaları Örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Tools Of Legitimacy Of Imperialism: The Example Of Atomic Bombs Muzaffer Gül Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı [email protected] Özet Meşruiyet kavramı çeşitli tarihsel dönemlerde birbirinden farklı dayanak noktalarıyla anılsa da genel itibarıyla, iktidarın gücünü devam ettirmesinin ön koşulu sayılabilir. Kapitalist üretim biçiminde ...

Türkiye'de Meslek Hastalıkları Tartışmasına Katkı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Contribution to the Discussion of Occupational Diseases in Turkey Yücel Demiral Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı [email protected] Özet Türkiye'deki meslek hastalığı tanısı almış çalışan sayısının beklenenin çok altında olması önemli bir tartışma konusudur. Ancak, meslek hastalıklarına tanı ...

Sosyalizm Deneyimlerinde Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Approach to Occupational Diseases in Socialism Eda Mermi İç Hastalıkları Uzmanı [email protected] Özet Sosyalist ülkelerdeki meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı, kapitalist ülkelerle karşılaştırıldığında kıyaslayabilmek için birçok veri sunmaktadır. Bu veriler incelendiğinde sosyalist ülkelerde işçi sağlığına verilen önem anlaşılmaktadır. SSCB, Küba, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Çekoslovakya’daki sosyalist deneyimlerin ...