Aydınlanma Mücadelesinde Diderot’un Ansiklopedisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Diderot's Encyclopedia In The Struggle For The Enlightenment Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Ansiklopedi 1751 ve 1772 yılları arasında yayınlanan ve çok sayıda aydının emeği ile ortaya konan dev bir aydınlanma eseridir. Burjuvazi, Diderot’un öncülüğünde Ansiklopedi’ ...

Emekçi Sınıfların İlk Ansiklopedisi “Büyük Sovyet Ansiklopedisi”

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 The First Encyclopedia Of The Working Classes “The Great Soviet Encyclopedia” Fırat Sözeri BAA Sosyalizm ve Dil Komisyonu [email protected] Gizem Batı Ayaz İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi [email protected] Özet Büyük Sovyet Ansiklopedisi, Sovyetler Birliği’nin kuruluş yıllarında, Bilimler Akademisi üyesi Otto Şmidt’in ilk girişiminin ...

Sorunları ve Olanaklarıyla Bir Çevrimiçi Ansiklopedi Wikipedia

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 An Online Encyclopedia with Challenges and Opportunities: Wikipedia Turgut Yıldız Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alan [email protected] Özet Wikipedia geleneksel biçimde üretilmiş, sabit sürümleri olan ve internetten erişilebilen bir dijital ansiklopediden ibaret olsaydı muhtemelen popülaritesi düşük ve az başvurulan bir kaynak olarak kalacaktı. Bir şirket ...

Sovyet Atom Bombası Projesi (1917-1949)

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Soviet Atomic Bomb Project (1917-1949) Ogün Eratalay Makina Mühendisi, BAA Üyesi [email protected] Özet Bu makalede, 1917-1949 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde ilk atom bombası başarıyla test edilinceye kadar nükleer enerji alanında yaşanan gelişmeler, dünyada aynı alandaki gelişmelerde eş zamanlı olarak ele alınmıştır. İlk atom bombasının ...

Sovyet Atom Bombası Projesi ENORMOZ: Yakalamak ve Geçmek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Soviet Atomic Bomb Project ENORMOZ: To Catch Up and To Surpass Hasan Karabıyık Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Bölümü [email protected] Özet Bu makalede, Sovyetler Birliği atom bombası projesi ENORMOZ’un başarısının haber alma faaliyetlerine dayandığı düşüncesinin geçerli olmadığı ortaya konmaktadır. Sovyet fizikçilerin atom bombası yapımı ...

Emperyalizmin Meşruiyet Araçları: Atom Bombaları Örneği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Tools Of Legitimacy Of Imperialism: The Example Of Atomic Bombs Muzaffer Gül Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı [email protected] Özet Meşruiyet kavramı çeşitli tarihsel dönemlerde birbirinden farklı dayanak noktalarıyla anılsa da genel itibarıyla, iktidarın gücünü devam ettirmesinin ön koşulu sayılabilir. Kapitalist üretim biçiminde ...

Türkiye'de Meslek Hastalıkları Tartışmasına Katkı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Contribution to the Discussion of Occupational Diseases in Turkey Yücel Demiral Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı [email protected] Özet Türkiye'deki meslek hastalığı tanısı almış çalışan sayısının beklenenin çok altında olması önemli bir tartışma konusudur. Ancak, meslek hastalıklarına tanı ...

Sosyalizm Deneyimlerinde Meslek Hastalıklarına Yaklaşım

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Approach to Occupational Diseases in Socialism Eda Mermi İç Hastalıkları Uzmanı [email protected] Özet Sosyalist ülkelerdeki meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı, kapitalist ülkelerle karşılaştırıldığında kıyaslayabilmek için birçok veri sunmaktadır. Bu veriler incelendiğinde sosyalist ülkelerde işçi sağlığına verilen önem anlaşılmaktadır. SSCB, Küba, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Çekoslovakya’daki sosyalist deneyimlerin ...

Meslek Hastalığı Olarak Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Noise-Induced Hearing Loss As An Occupational Disease Zahide Çiler Büyükatalay Doç.Dr.,Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara [email protected] Özet Çalışma ortamında maruz kalınan fiziksel etkilerden birisi olan gürültüye bağlı etkiler günümüzde sık karşılaştığımız meslek hastalıklarından biridir. Gürültüye bağlı olarak ...

COVID-19 Pandemisi Döneminde Engels'i Yeniden Okumak

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Mart 15, 2022 Rereading Engels in the Period of the COVID-19 Pandemic Necati Çıtak Doç.Dr.,Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir [email protected] Özet COVID-19 pandemisi küresel ölçekte tüm ülkelere neredeyse eşit dağılım gösterirken ülkeler içindeki sonuçları sınıfsal farklılıklar ...

20. Yüzyılda Sınıf Mücadeleleri, Bilim Felsefesi ve Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Class Struggles in the 20th Century, Philosophy of Science, and Kuhn's Structure of Scientific Revolutions Erhan Nalçacı Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara [email protected] Özet Bilim felsefecileri tarihten, yaşadıkları çağın siyasi olaylarından ve sınıf mücadelelerinden bağımsız düşünülemezler. 20. yüzyılda etkinlik göstermiş bütün ...

Analitik Felsefeden Mantıksal Pozitivizme, Analitik Mantığın Diyalektik Eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Aralık 19, 2021 Dialectical Critique of Analytical Logic, from Analytic Philosophy to Logical Positivism Kıvanç İbrahim Ünlütürk Doktora Öğrencisi, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu makale, mantıksal pozitivizm ve onun kaynaklarından olan Russell ve Wittgenstein’ın analitik felsefesi özelinde analitik mantığı diyalektik bir eleştiriye tabi tutmaya ...