Küba’nın Sağlıkta Neden ve Nasıl Başarılı Oldu?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Cuba' Achievements in Health: Why and How? İlker Belek Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected] Özet Küba sosyalist bir ülke. Dünyanın sağlıkta en başarılı ülkesi Küba. Bunu bebek ölüm hızındaki performansından anlıyoruz. Küba’nın sağlıktaki başarısını birkaç faktör belirliyor: 1- Sağlık sistemindeki sosyalist organizasyon. 2- Sosyalizm dönemindeki ...

Toplum Sağlığının Hizmetinde Bilim ve Teknoloji: Küba’da Biyoteknoloji Deneyimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science and Technology at the Service of Public Health: Biotechnology Experience in Cuba Nahide Özkan Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Küba, 1959 yılında gerçekleşen devrimin ardından ülkenin kalkınma gereksinimlerini merkeze alan bir bilim politikası geliştirmiştir. Bu politika doğrultusunda inşa edilen ve toplumun her kesimini kapsayan ücretsiz ...

Küba Sinirbilimleri Merkezi: Ablukaya ve Kısıtlılıklara Rağmen Sosyalist Devrimle Gelişen Bilim

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Science Flourished After the Socialist Revolution Despite the Blockade and Lİmitations: Cuba Neuroscience Center Özge Yılmaz Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Doktora Programı, Ankara Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Sosyalist iktidarlar ...

Küba Organik Tarımı: Genel Görünümü, Arka Planı ve İtici Gücü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Organic Agriculture in Cuba: General View, Backround and Main Driving Force Esin Saraçoğlu Jose Marti Küba Dostluk Derneği, [email protected] Özet Son otuz yıldır Küba organik tarımı basının, akademinin ve çevre hareketlerinin yoğun ilgisine konu olmuştur. Bu yazıda Küba organik tarımı ve arkaplanı betimlenecek ve itici gücü tartışılacaktır. Küba’ ...

Sosyalist Küba’da Öğretmen Kimliğinin Tarihsel Yolculuğu

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Historical Journey of The Teacher Identity in Socialist Cuba Derya Ünlü Doktora öğrencisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü Özet Amaç: Bu çalışmada sosyalist Küba’da öğretmenin nasıl konumlandırıldığını tarihsel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, alan yazın taramasıyla toplanan veriler içerik analizine ...

Küba’da Bilimin Başaramadığı: Beyinleri Dışarıdan Etkilemek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 The Field in which Cuban Science is Unsuccessful: Remote Control of Human Brain Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, [email protected] Özet Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ağustos 2017 tarihinde, Havana’da görev yapan diplomatik personelinin işitsel ve ...

Epigenetik ve Kanser

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Şubat 01, 2019 Epigenetics and Cancer Gizem Batı Ayaz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, İzmir, Türkiye, [email protected] Özge Şahin Münster Üniversitesi (WWU), Evrim ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü, Münster, Almanya Umur Ayaz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyomühendislik Bölümü, İzmir, Türkiye Sefayi Merve Özdemir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Anabilim Dalı, ...

Kopernik, Kepler, Galileo, Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşumunu Nasıl Etkilediler?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Galileo ve Newton ile gerçekleşen sıçramanın nüveleri Kopernik ve Kepler’in yaptığı çalışmalara dayandığını ileri sürülmektedir. Bu bağlamda, ilgili sürecin, Aydınlanma’ya doğru atılan önemli bir adım olduğu değerlendirmesi sunulmaktadır. ...

Darwin'in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 On dokuzuncu yüzyılda insanlık çok sayıda bilimsel ve toplumsal ilerlemeye şahit olmuştur. Darwin'in "Doğal Seçilim ile Evrim" kuramı ise bu dönemdeki en önemli bilimsel gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir. ...

Feuerbach’tan günümüze militan ateizmin diyalektik eleştirisi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makale, dinin küçük burjuva eleştirisine içkin eksikliklerin emekçi sınıflar açısından hayati olduğunu savlamakta ve dinin tarihsel materyalist eleştirisi için bir çerçeve önermektedir. ...

Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizmle Çelişir mi?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu yazıda idealist safsatalara kurban edilen kuantum fiziğine dair genel geçer yanlışlar üzerinde durularak kuantum fiziğinin materyalizmin en gelişkin hali olan diyalektik materyalizm ile uyumu anlatılacaktır. ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makalede bilimin sınıfsal bir özü olduğu konusu tartışılmıştır. Vaka olarak Sovyetler Birliği’nde bilim kültürünün gelişimi farklı disiplin dallarındaki örnekler üzerinden incelenmiştir. ...

Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Yaşamın başlangıçta heterotrof (dışbeslek) olduğu görüşü bütünlüklü bir şekilde Aleksandr İvanoviç Oparin tarafından 1924 tarihinde ortaya kondu. ...

Marx'ın Matematiksel El Yazmaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kasım 01, 2018 Bu makalede Karl Marx’ın ölümünden ancak 85 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde yayımlanabilen küçük puntolarla yazılmış yaklaşık 1000 sayfalık Matematiksel Elyazmalarını inceleyeceğiz. ...

Bilimle Desteklenen Bir İdealist Akım: Biyolojik Belirlenmecilik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Egemen sınıflar tarihte çoğu kez sınıf mücadelelerinde kendi varlıklarını ve sömürüyü meşrulaştırmak için toplumu ve insanı belirleyen unsurun biyolojik hareket olduğunu ileri sürmüş, üretim ilişkilerinin neden olduğu toplumsal eşitsizlikleri tarih içinde dondurmayı denemişlerdir. ...

Irk Kavramına Bilimsel Çerçeveden Bakış

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Irk düşüncesi bilim dünyasında uzun zamandır tartışılagelen bir kavram oldu. ...

Burjuvazinin “insan bencildir” tezinin eleştirisine doğru

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Bu makalede bir insan davranışı olan bencilliğin insanın doğasının bir parçası, onun varoluş ve karakterinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu savunan bilimsel-politik-felsefi tez (makale boyunca “insan bencildir tezi” olarak ele alınacaktır) incelenecek ve eleştirilecektir. ...

Stephen Hawking’i Nasıl Bilirsiniz?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 14 Mart 2018 günü yaşamını yitiren büyük evrenbilimci Stephen Hawking’in çalışmalarına Sovyet Bilim insanlarından gelen katkıların tanıtıldığı bu çalışmada,evrenbilim bağlamında Hawking’in metafizik yozlaşma karşısındaki tutumu netleştirilerek bu yozlaşmayla mücadelesindeki hatalarına değinilecektir ...

Einstein’dan Hawking’e Burjuva Aydınlanmacılığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Yirminci yüzyılın en popüler bilim insanları arasında olan Albert Einstein ve Stephen Hawking, kendilerinden sonra yetişen kuşaklar açısından pek çok konuda örnek teşkil eden iki figür olmuştur. ...

Epigenetik Alanındaki Tarım Uygulamaları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Epigenetik,gen dizisinde herhangi değişime yol açmadan canlının çevresiyle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gen işleyişindeki değişimler ve düzenlemeler olarak tanımlanmaktayken aynı zamanda diğer düzenleyici mekanizmalardan farklı olarak sahip olduğu moleküler hafıza ile karşımıza çıkmaktadır ...

Aşı Karşıtlığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Temmuz 01, 2018 Aşılamanın resmi tarihi Dr. Edward Jenner’ın 1796’da sığır çiçeği hastalığına karşı yaptığı aşı deneyleri ile başlamıştır. Aşı karşıtı hareketin tarihi de aşının kendisi kadar eskidir. ...

Karl Marx’ın Bilime Katkıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Karl Marx’ın 200. doğum yıldönümü kutlanırken Marx’ın bilime katkısı değerlendirilmiş, benzer yıllarda doğan 19. yüzyıl bilim insanları ile karşılaştırılmıştır... ...

Marx’ın Doktora Tezi: Diyalektik Materyalizmin İşaret Fişeği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx 1841’de materyalist Yunan düşünürleri Demokritos ve Epikuros’un doğa felsefelerini karşılaştırdığı doktorasını idealizmin Almanya’daki beşiği Jena Üniversitesine sunmuştur. ...

Bilimin Bilimi: Bernal

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu çalışma, J. D. Bernal’ın bilimsel ilerleme konusundaki genel yaklaşımına dair bir özet sunmayı amaçlamaktadır. ...

Marx ve İnsan Doğası: Bir Giriş

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Bu yazı Marx'ın insan doğası kavramına dair düşüncelerinin ne olduğuna dair bir giriş, kısa bir derleme amacı taşımaktadır. Yazıda Marx'a kadar olan dönemde insan doğası hakkında neler söylendiği aktarılacak, Marx'ın düşüncesinde insan doğasına yönelik göndermeler ele alınacaktır. ...

Marksizm’in Biyoloji Tartışmalarındaki Etkisi: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Marx ve Engels’in geliştirdiği diyalektik materyalizmin biyolojik bilimlerdeki etkisini 20. yüzyıl boyunca süren çalışmalarda gözlemlemek mümkün. ...

Biyolojide Diyalektiği Savunmak: Levins ve Lewontin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Biyoloji belki de doğa bilimleri içinde politik tartışmalara en açık bilimdir. İnsan doğası, davranışın biyolojik temelleri, kültür ve biyoloji etkileşimi, canlılığın doğası, insan evrimi gibi konular sosyal bilimlerle biyolojinin çeşitli disiplinlerini bir araya getiren konulardır. ...

Bitki Epigenetiği

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Nisan 01, 2018 Epigenetik sözcüğünün kökenine bakarsak; epigenetik, eski Yunancada üstü, ötesinde anlamlarına gelen “epi” ön ekini alarak aslında genetiğin üstünde veya ötesinde anlamına gelir. ...

Sovyetler Birliği’nde psikiyatri kötüye mi kullanıldı?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Gerek bilimsel yayınlarda gerekse yazılı basında Sovyetler Birliği’nde psikiyatrinin siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığına dair birçok yayın bulunmaktadır. ...

Lısenko’nun Çalışmaları ve Yöneltilen Eleştirilerin Tarihsel Arka Planı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ocak 01, 2018 Bu makalede Lısenko üzerinden emperyalist ideologların sosyalizme, özel olarak da Marksizme getirdiği bazı suçlamalara yanıt vermeyi hedefliyoruz. ...