Engels: Kıymeti Bilinmeyen Miras

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Engels: The Underappreciated Legacy Nevzat Evrim Önal Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada Friedrich Engels’in Marksizme katkıları ve bu katkıların komünist dünya görüşü ile diyalektik ve tarihsel materyalizmin bütünselliği açısından taşıdığı önem ele alınacaktır. Ayrıca Engels’e yönelik, esasen ...

Engels ve Matematik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Engels and Mathematics Engin Özkan Dr., TED Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Ankara [email protected] Özet Bu makalede Friedrich Engels’in kaleme aldığı metinlerden ikisi, Doğanın Diyalektiği ve Anti-Dühring üzerinden matematik ve diyalektiğin ilişkisi incelenecektir. Diyalektik materyalizmin temel kategorilerinin metinlerde yer alan matematik yazılarında nasıl içerildiği üzerinde durulacaktır. 19 ...

Engels’in Modern Fiziğe ve Doğa Anlayışımıza Katkıları

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 ENGELS’ CONTRIBUTIONS TO MODERN PHYSICS AND OUR UNDERSTANDING OF NATURE Hasan Karabıyık Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İzmir [email protected] Özet Bu çalışmada, XIX. yy. fiziğindeki gelişmeler ile Engels’in katkılarıyla gelişmiş olan diyalektik materyalizm arasındaki bağlantılar tarihsel bir perspektifte özetlenmiştir. Bunu yaparken, ...

Doğanın Diyalektiği Bağlamında Yaşam Nedir?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 What is Life Within The Context of The Dialectics of Nature? Zelal Özgür Durmuş Fen Eğitimcisi [email protected] Özet Friedrich Engels 1873 ila 1886 yılları arasında yazdığı “Doğanın Diyalektiği” kitabı ile diyalektik yöntemin daha kolay kavranabilir olmasını sağlamıştır. Engels’in eserinde, dönemin bilimsel gelişmeleri ve problemleri diyalektik materyalist yöntemle ...

Biyolojik Hareketten Toplumsal Harekete Geçişte "Emeğin Rolü"

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 "Part Played by Labour" in the Transition From Biological to Social Motion Iraz Akış Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi [email protected] Özet Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü, insan evrimine dair geçerli bir model önermesi ve biyolojik hareket ile toplumsal hareket arasındaki süreklilik ve kopuşu sunmasıyla Engels'in çok ...

Engels ve Toplumcu Tıp

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Engels and Socialist Medicine Akif Akalın Dr., İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi [email protected] Özet Friedrich Engels “İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu” kitabını yazdığında yalnızca yirmi dört yaşındaydı. Lisedeyken okulu bırakmış olmasına rağmen, sağlığın ve hastalıkların sosyal belirleyicileri kavramını Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımlamasından 150 yıl önce ...

Engels’in Kent Sosyolojisine Katkısı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 ENGELS’S CONTRIBUTION TO URBAN SOCIOLOGY E. Zeynep Suda Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul [email protected] Özet Bu çalışmada Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu kitabının Büyük Kentler başlıklı 3.bölümünde ele alınan şekliyle sanayi kentlerinin gelişimi, burada yoğun ...

Engels’in Kent Kuramına Katkısı Olarak "Konut Sorunu"

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 "Housing Question" as a Contribution of Engels on Urban Theory Özdemir Gündoğan Şehir Plancısı Özet Kapitalist üretim, işçi sınıfını büyük kentlerde en kötü koşullarda ilk defa merkezileştirdiğinde İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu'nu kaleme alan Engels, sınıf oluşum süreçlerinde kentin rolü ve siyasal önemini vurgulamıştı. Engels'in öncülüğü, bugün coğrafya, kent sosyolojisi ve ...

Doğanın Diyalektiği’nde Zihin ve Beyin

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 Mind and Brain in the Dialectics of Nature Tolga Binbay Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir [email protected] Özet Doğanın Diyalektiği, Friedrich Engels'in kendi dönemindeki temel bilimsel ve felsefi gelişmeleri diyalektik materyalizmin prizmasından geçirerek değerlendirdiği bitmemiş bir eseridir. Hem Marx hem de ...

19. Yüzyıl Bilim ve Felsefesinde Hegel’in Etkisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Ekim 29, 2019 A BRIEF REVIEW ABOUT THE EFFECT OF HEGEL ON THE 19TH CENTURY SCIENCE AND PHILOSOPHY Ceren Tuğlu Olpak Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara [email protected] Özet Hegel’in felsefesi, etkisi kendi çağını aşan bir sistem denemesidir. Bu etki, 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında aktif ...