Yazarlar için

Madde, Diyalektik ve Toplum

Madde, Diyalektik ve Toplum Dergisi Hakkında Bilgiler

1. KÜNYE

Madde, Diyalektik ve Toplum Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin hakemli dergisidir. Yılda dört sayı ve elektronik dergi olarak yayınlanır.

Yayın Kurulu Sekreteri: Erhan Nalçacı

Yayın Kurulu: Alp Öztarhan, Ayçin Özoktay, Engin Özkan, Erhan Nalçacı, Ezgi Altınışık, Gizem Batı Ayaz, Gizem Gül, Iraz Akış, Kıvanç İbrahim Ünlütürk, Kıvılcım Başak Vural, Mehmet Ali Olpak, Nevzat Evrim Önal, Oğuz Şavk, Suzan Şahin, Tolga Binbay, Turgut Yıldız, Yavuz Köroğlu, Zelal Özgür Durmuş

Danışma Kurulu: Ahmet Beyaz, Ahmet Can Bilgin, Ahmet Soysal, Aydemir Güler, Ayhan Filazi, Bora Maviş, Burçak Özoğlu, Bülent Cengiz, Candan Badem, Cihan Demirci, Çağlar Güven, Çiğdem Çağlayan, Emine Zeynep Günal, E. Zeynep Suda, Emre Akbaş, Engin Akkaya, Ergi Deniz Özsoy, Erol Eroğlu, Ferit Pehlivan, Gamze Yücesan Özdemir, Gökhan Akbay, Gökhan Alkaç, Güley Kurt Çoşkun, Güvem Gümüş Akay, Hasan Karabıyık, Hüseyin Özel, Ilgın Gökler Danışman, İlhan İkeda, Korkut Boratav, Mahinur Akkaya, Mehmet Somel, Mesut Odman, Murat Türkeş, Mustafa Türkeş,Necati Çıtak, Nezhun Gören, Nuri Bayram, Oğuz Oyan, Özgür Aydın, Rıfat Okçabol, Ruhan Alpaydın, Senih Gürses, Serdal Bahçe, Sinan Sönmez, Suat Özeren, Volkan Kavas, Yeliz Kındap Tepe, Yıldıray Ozan, Yılmaz Selim Erdal, Zuhal Okuyan

Adres: Konur Sokak, No: 51/6, 06420 Kızılay-Çankaya/Ankara

E-posta: [email protected]


2. YAZARLARA BİLGİ

Madde, Diyalektik ve Toplum (MDT) dergisi Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından üç ayda bir yayınlanan hakemli bir e-dergidir.
Dergi öncelikli olarak üç konuya odaklanmaktadır:

  • Tarihselci yöntemle ele alınan bilim tarihi araştırmaları (reel sosyalizme ilişkin az bilinen konuları gün ışığına çıkaran çalışmalara öncelik verilecektir.)

  • Bilime yaslandığını iddia eden idealist sapmalara karşı geliştirilen tezler, tartışmalar ve bu anlamda materyalist diyalektiğin geliştirilmesi

  • Günümüz kapitalizmi içinde bilimin yapılış tarzının eleştirilmesi; sosyalizm içinde bilimin ve bilimin katkısıyla toplumun nasıl yol alacağına ilişkin araştırmalar

BAŞVURU

Değerlendirme için bir başvuru metniyle birlikte yazınızı [email protected] adresine göndermeniz yeterli olmaktadır. Yazılar Word dokümanı (doc veya docx) olarak kabul edilmektedir.

Başvuru sonrasında yazınız, en kısa sürede yayın kurulu tarafından ön incelemeden geçirilmektedir. Ön incelemeden geçen yazılar değerlendirme için konuyla ilgili en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem kurullarında derginin danışma kurulundaki isimlere öncelik verilmektedir.

Hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek üzere geri bildirime karar verilmektedir.

ETİK İLKELER

MDT’ye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş olması veya başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar hiçbir biçimde intihal içermemelidir. İntihal içerdiği tespit edilen yazılar başka bir gerekçe göstermeksizin reddedilir ve intihal içeren bir yazıyı MDT'ye değerlendirmek için gönderen yazarın bir daha herhangi bir yazısı kabul edilmez.

YAZI BİÇİMLERİ

Dergiye araştırma makalesi, görüş, eleştiri, haber, söyleşi, güncel bilim yazıları, bilim insanlarının tanıtıldığı portreler ve kitap tanıtımı kabul edilecektir.

Makale: MDT Dergisinin yukarıda verilen temel konularına odaklanan ve 20 sayfaya kadar ulaşabilen araştırma yazılarıdır. Hem veri analizi içeren yazılar, hem de derlemeler bu kategoridedir. Aşağıda belirtilen tüm yazım kurallarına uyulmalıdır.

Görüş: Ana temalarla ilgili 5 sayfaya kadar yazarların görüşlerini ilettiği yazılardır. Bu yazılarda özet ve anahtar kelimeye gerek yoktur.
Eleştiri: Özellikle MDT’de daha önce yayınlanmış yazılara ilişkin eleştirilere yer verilecektir. Öte yandan, başka dergilerde yayınlanmış yazılara ilişkin eleştiriler de gönderilebilir.

Haber: Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikler, sempozyum ve konferansların haberleri öncelikli olmak üzere konuyla ilgili haberlere yere verilecektir.

Söyleşi: Yerli ve yabancı bilim insanları ile yapılan, en fazla 10 sayfa tutan söyleşilere yer verilecektir.

Güncel Bilim Yazıları: Güncel bilimsel gelişmelerle materyalist diyalektiğin ilişkisini kuran haberler yayınlanmak üzere kabul edilecektir.
Portreler: Bilimsel gelişmeye ve aydınlanma mücadelesine katkı koymuş bilim insanlarını tanıtan yazılara 5 sayfaya kadar yer verilecektir.

Kitap Tanıtımı: Konumuzla ilgili güncel kitaplar tanıtan yazılara 5 sayfaya kadar yer yayınlanacaktır.

3. YAZIM KURALLARI

MDT dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanan makalelerde APA 6. sürüm
kullanılmalıdır.

Biçim

Tüm metin Times New Roman fontla yazılır.

Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılır.
Sayfalar numaralandırılır.

Paragraf başlangıcında girinti bırakılmaz. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmaz.

Makale Başlığı: 14 punto, kalın, ortalanmış, her sözcüğün ilk harfi büyük, Türkçe ve İngilizce yazılır.

Yazar(lar)ın ismi: Başlığın altında, 12 punto, kalın, ortalanmış, unvan, kurum bilgisi içerecek biçimde yazılır. Bir alt satırda, aynı biçimde yazarın (birden fazla yazar olduğu durumda en azından makale konusunda yazışmaları sürdürmeyi üstlenen yazarın) e- posta adresi verilir.

Yapılandırılmış özet: Türkçe ve İngilizce olarak, 250-500 kelime arasında yazılır (Talep edilmesi durumunda İngilizce özet MDT Yayın Kurulu tarafından çevrilecektir). Özet, makalenin amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını, alt başlıklar halinde ve açık bir şekilde vermelidir. Yapılandırılmış özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Ortalanmış, kalın ÖZET ve ABSTRACT başlıkları altında iki yana yaslı, tamamı 11 punto, tek satır aralığıyla, paragraflardan sonra altı punto boşluk bırakılarak yazılır. Her iki dilde sonunda aynı dilde en az üç en fazla altı anahtar kelime verilir. İngilizce özetin ardından, makalenin gövde metnine geçerken sayfa sonu konur.

Başlıklandırma: Birinci seviye (ana) başlıklar tamamı büyük harf, kalın, 12 font, sola yaslı yazılır. Numaralandırılmaları yazarın inisiyatifindedir ancak numaralandırıldıkları durumda GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR numaralandırılmaz. Daha alt seviye başlıklar her kelimenin ilk harfi büyük, kalın, 12 font, sola yaslı yazılır. Birden fazla başlık seviyesi olduğu durumda başlıklar mutlaka numaralandırılır.

Gövde metin: 12 punto, iki yana yaslı, 1,5 satır aralığıyla, paragrafların ardından 10 punto boşluk bırakılarak yazılır. Paragrafların ardından boş satır bırakılmaz, yalnızca birinci seviye başlıklardan önce bir satır boş bırakılır.

Dipnotlar: Makalenin tamamında ardışık numaralandırılır. 9 punto, iki yana yaslı yazılır. Dipnot bir noktalama işaretiyle aynı yerde (örneğin cümle sonunda) veriliyorsa, önce noktalama işareti, ardından dipnot numarası konur.

Alıntılar: Metin içinde yapılan alıntılar çift tırnak içinde gösterilir, üç cümleyi geçen blok alıntılarda alıntının tamamı bir tab (1,25 cm) içeride, 11 punto ve ayrı bir paragraf olarak tırnaksız yazılır. Alıntılar italik yazılmaz, varsa vurgular korunur, yazar tarafından vurgu ekleniyorsa belirtilir. Eğer alıntı içinde bazı kısımlar atlanıyorsa atlanan yerler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Eğer yazar tarafından alıntıya kısaltıcı, özetleyici müdahalelerde bulunuyorsa alıntıda olmayan her ek köşeli parantez içerisinde [bu şekilde] yazılır.

Şekil, tablo, grafik, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, grafik, harita ve fotoğraflar metin içine yerleştirilir, yazım alanı dışına taşmaması sağlanır, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada verilir. Dergi renkli yayımlanmadığı için görseller gri tonlarına uygun şekilde hazırlanmalı, grafikler renk değil şekil temelli sunulmalıdır. Makalede yer alması istenen fotoğrafların çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Şekiller (tablo dışındaki her şeyin tanımı “şekil”dir) ve tablolar metin içindeki sıralarına göre ayrı ayrı numaralandırılır ve içeriğine göre adlandırılır. Numara ve başlıklar, şekillerin ya da tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak 10 punto ile yazılır. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de mümkün olduğu ölçüde 10 punto boyu kullanılır. Bu çerçevede makaleye eklenen unsurlar eğer yazarın kendi üretimi değilse mutlaka kaynak gösterilmelidir, kaynak ve diğer eklenmesi uygun görülen dipnotlar şekil ya da tablonun altında 9 punto boyuyla sola yaslı yazılır.

Kaynaklar: 12 punto, iki yana yaslı, paragraf girintisi asılı yazılır. Her kaynağın sonuna nokta konur.

Ekler: Var ise gövde metin kurallarına uygun biçimde, Kaynaklar bölümünden sonra verilmelidir.

Metin İçerisinde Kaynak Kullanımı

Atıflar, metin içinde, parantez içerisinde yazarın soyadı, kaynağın yayın yılı ve gerekli görülüyorsa sayfa numarası verilerek (Soyad, 2019: 103) gösterilir. Alıntı yapılıyorsa sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Birden fazla yazarlı bir kaynak olması durumunda (Soyad 1 ve Soyad 2, 2019: 103), ikiden fazla yazar olması durumunda (Soyad 1 ve ark., 2019: 103) şeklinde atıf yapılır. Birden fazla yazarlı eserlere atıf yapılırken eserin orijinalindeki yazar sırası korunur. Aynı yerde birden fazla kaynağa atıf yapılması gerekiyorsa noktalı virgülle ayırarak (Soyad 1, 2019: 103; Soyad 2, 2015: 67) şeklinde gösterilir; bu durumda atıflar eserin kaynaklarında verildikleri sıraya uygun olarak yazılır. Eğer yıl verilemiyorsa yıl yerine “tarihsiz yazı” anlamında “ty” ibaresi konur.

Yazarın ismine metinde zaten yer veriliyorsa kaynak gösterirken tekrar yazılmaz. Örnek: Boratav’ın (2012: 64) gösterdiği gibi...

Atıf cümlenin sonundaysa, atıf parantezi noktadan önce kapatılır ve cümlenin noktası sonrasına konur.

Aynı yazarın aynı yıl içindeki birden fazla yayınına atıf yapılıyorsa, bunlar 2012a, 2012b biçiminde yapılır.

Metin içerisinde bir kitap, dergi vb. müstakil eserden bahsediliyorsa bunun adı italik, bir yayın içinde bir makale, bölüm vb. unsurdan bahsediliyorsa bu unsurun başlığı tırnak içinde yazılır.

Kaynaklar

Kaynaklar APA 6. sürüm formatına göre hazırlanır. Microsoft Word programında "Başvurular" sekmesinde bulunan "Kaynakları Yönet" ve "Stil" kısımlarının kullanılması kolaylık sağlayacaktır.

Kaynaklar bir Ek olmadığı durumda metnin son bölümüdür. Ayrı bir sayfa olarak değil birinci seviye bir başlık olarak ele alınır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak numarasız şekilde sıralanır. Yazar isimleri Soyadı, İsmin Baş Harfleri noktayla kısaltılmış biçimde verilir. Birden fazla yazarlı kaynaklarda yazar isimleri virgülle, sonuncusu “ve” bağlacıyla ayırılarak verilir; “ve ark.” kısaltması kaynaklarda kullanılmaz.

Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

Dergide makale: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. (varsa) Doi numarası.

ÖRNEK:
Ayaz, G.B., Şahin, Ö. ve Ayaz, U. (2018). Epigenetik alanındaki tarım uygulamaları.Madde, Diyalektik ve Toplum, 1(3). 254-262.

Kitap: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde, eğer birinci baskı değilse baskı sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi.

ÖRNEK:

Okuyan, K. (2014). Sovyetler Birliği’nin çözülüşü üzerine anti-tezler, 2. Baskı. İstanbul: Yazılama Yayınları.

c. Editörlü kitap:

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

ÖRNEK:

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.

d. Editörlü kitapta bölüm:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi. Sayfa aralığı.

ÖRNEK:

Önal, N.E. (2017). Sovyetler Birliği'nde tarımda kolektivizasyonun mantığı. Suda, E.Z. ve Önal, N.E. (Ed.), 100. yılında Büyük Ekim Devrimi. İstanbul: Yazılama Yayınevi.

Çeviri kitap:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde, eğer birinci baskı değilse baskı sayısı, (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.). Baskı Yeri: Yayınevi.

ÖRNEK:

Newsholme, A. ve Kingsbury, J.A. (2020). Kızıl tıp, 2. Baskı, (S. Görmez, Çev.). İstanbul: Yazılama Yayınevi.

İnternet üzerinde yazı:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki. (Kaynağın linki doğrudan verilemiyorsa mümkün olan en yakın noktanın linki verilir. Bilhassa bağlantının çok uzun olması durumunda “Google URL shortener” vb. URL kısaltıcı servislerin kullanılması önerilir.) Gazete haberleri için de bu biçim kullanılır.

ÖRNEK:

FDA (2001). Effect of theuse of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load. Systematic review of the published literature. Erişim tarihi: 14.12.2017 http://www.fda.gov/cvm/antimicrobial/PathRpt.pdf

Atıflar ve kaynaklar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.apastyle.org adresi ziyaret edilebilir.